1. Obchodní podmínky
  2. Dodací podmínky
  3. Záruční podmínky a reklamační řád 

 

1) Obchodní podmínky - Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky vymezují obchodní vztahy mezi dvěmi stranami, kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, a definují jejich práva a povinnosti, které se řídí českou platnou legislativou, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a zák.č. 40/1964, Občanským zákoníkem,  v platném znění a předpisy souvisejícími, a stanovenými pravidly těchto obchodních podmínek (nákupním řádem).

 

Prodávajícím je Miloslav Gregor - eMacher,  se sídlem na adrese Velká hradební 20/68, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 47312882 , na základě vydaného ŽL č.j. ŽO/U10482/2008/Mi .

Kupujícím (spotřebitelem dle "OZ" ) je zákazník vstupující do obchodního vztahu, seznámený s těmito obchodními podmínkami.

Povinnosti prodávajícího: viz  ustanovení "Dodacích podmínek"  a  "Záručních podmínek  a reklamačního řádu"
Povinnosti kupujícího: viz  ustanovení "Dodacích podmínek"  a  "Záručních podmínek  a reklamačního řádu"

 

Objednávky

Kupující pro bezprůtahové vyřízení své objednávky vyplní veškeré údaje správně a bezchybně. 

Vyplněním a odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu.  Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému, přičemž kupující má možnost objednávku si vytisknout. Po správném vyplní e-mailové adresy mu bude na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému a dále mu budou odeslána zpráva při vyexpedování zboží.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání nebo jiná specifika.Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta  tímto není realizována.

Objednávky zaregistrovaných klientů se vyřizují přednostně.  

 

Pro případ vrácení zboží do 14 dnů od objednání platí možnost účtovat storno poplatek ve výši poštovních výdajů plus nákladů na zpětné zabalení a poplatek za využití částí zboží (bylo-li využito). 

Uvedená informace platí pouze jako možnost, nemusí být využita a záleží na dohodě prodávajícího a kupujícího. Vše slouží jako ochrana proti podvodným  a pochybným nakupujícím.

 

Odstoupení od smlouvy

Nemá-li kupující  možnost zboží  vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebení zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se provádí započítáním náhrad nutných nákladů prodávajícím na vracenou kupní cenu, která je tak spotřebiteli vyplacena v ponížené hodnotě o tyto náklady. 
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí splnit níže uvedené podmínky:
 
a) Pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a iniciály kupujícího.
 
b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
 
c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. Zboží zasílané na dobírku  nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 
d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na  dodávku spotřebního zboží a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována jeho část  a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. 
 
e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo konto a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 
f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět.

g) Prodávající je oprávněn započítat kupujícímu případné další vzniklé náklady a to dle rozsahu známek použití, odzkoušení zboží a jeho uvedení do původní originálního stavu.

 

 

Důvěrné osobní informace (bezpečnost a jejich ochrana)
Osobní data zasílaná do internetového obchodu eMacher.cz slouží k samotné realizaci sjednávaného obchodu za účelem zajištění logistiky dodávaného zboží a komunikace se zákazníkem. Kupující souhlasí s použitím a uschováváním jeho osobních informací  v souladu se zákonem č 101/200 Sb.o ochraně osobních údajů.  

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, avšak v mezích platné legislativy.


V případě obchodního plnění, kdy toto plnění se stává pro prodávajícího nesplnitelné, nemožné nebo nevýhodné ( např. vyšší nákupní cena aj.) si prodávající vyhrazuje právo vzdát se svého plnění. V případě, že tato skutečnost nastane, má prodávající právo bez jakýchkoliv sankcí ze strany objednávajcího/kupujícího stornovat danou objednávku. Tato podmínka je uvedena především pro případy kdy se zásadním způsobem změní cena produktu či jeho dodatelnost. Z pohledu dobrého obchodního přístupu prodávající zpraví o této skutečnosti kupujícího a  uvede důvody. K případným plněním, která provedla strana kupující (např. již odeslaná  platba), kdy na straně prodávajícího je zřejmé, že tato plnění nelze uskutečnit,  prodávající dává příslib a zavazuje se bezodkladně tato plnění kupujícího kupujícímu vrátit.

 

 

2) Dodací podmínky

Osobní odběr v současné době není možný. 
 
Zasílání přepravní službou v ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin v případě zvládnutí počtu objednávek. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 

 
Kupující je povinen bezprostředně při převzetí prohlédnout spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození přepravního obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je  neúplná. Dále i v případě poškození obalu, kdy vzniká podezření na poškození zboží. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 
 


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop eshop@emacher.cz , sepsat 
s dopravcem škodní protokol nebo učinit zápis na předávací protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. V případě dopravy pomocí ČP je nutno okamžitě reklamovat nebo zajít na přepážku ČP, která zásilku doručila. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


V případě nedodržení popsaného postupu se vystavuje kupující riziku ztíženého reklamačního procesu nebo jeho neuznatelnosti.

 

Dodací podmínky přepravních společností pro ČR

Česká pošta - obchodní balík při platbě na dobírku ( domů) - doprava do 24 hodin od odeslání balíku.V případě, že přepravní služba nezastihne klienta doma,ponechavá zásilku/balík týden na poště klienta, kde si ho můžete vyzvednout.

Česká pošta - obchodní balík při platbě předem převodem ( domů) - doprava do 24 hodin od odeslání balíku..V případě, že přepravní služba nezastihne klienta doma,ponechavá zásilku/balík týden na poště klienta, kde si ho můžete vyzvednout..

PPL pro domácnosti při platbě na dobírku nebo převodem - doprava do 24 hodin od odeslání balíku.

 

 

3) Záruční podmínky a reklamační řád

Chápeme, že reklamace zboží je nepříjemná záležitost, a proto  uděláme  maximum aby, případná reklamace zboží z našeho eshopu proběhla bez problémů, v co nejkratším termínu a především slušně. Pro splnění uvedených parametrů se naší reklamační pracovníci pokusí maximálně vyjít vstříc zákazníkovi.

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnou legislativou ČR.  V reklamačním řízení  záručním listem je nákupní doklad.

 

V případě reklamací vztahujících se ke zboží poškozeném přepravní společností, se vychází ze správného postupu konání kupujícího při převzetí zboží od přepravní společnosti. Viz "Dodací odmínky".

  Postup reklamace
K reklamační žádosti může kupující využít tyto cesty:
  •  písemně na e-mailovou adresu
  •  písemně poštou 

 

Kupující je povinen doložit:

  • číslo faktury, doklad o koupi 
  • popis závady a její projevy 
  • vadné zboží

 

 

Co případně nemusí být uznáno jako reklamace
Mechanické poškození není většinou akceptováno výrobcem jako záruční vada a tím je dané poškození důvodem ke ztrátě záruky. Dále neodborné zásahy do části zboží, které přísluší odborným pracovníkům výrobce nebo servisům nebo použití zboží k jiným účelům než, ke kterým je určeno.

 

Povinnost prodávajícího:
Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě dle Zákona o ochraně spotřebitele. O výsledku rozhodnutí a způsobu řešení vyrozumí kupujícího přednostně elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační řízení začíná běžet dnem podání reklamace za splněných podmínek povinností kupujícího, Reklamace vady bude vyřízená bez zbytečných odkladů, nejpozději ve lhůtě pro uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

Datované změny Obchodních podmínek :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.